Aftonbladet kritiseras av Pressens opinionsnämnd

Kvinnan visades i bild i ett ofördelaktigt sammanhang, utan att hon visste om det. Hon gavs inte heller möjlighet att bemöta de uppgifter som framkom i publiceringen. Pressens Opinionsnämnd klandrar därför Aftonbladet för att ha brutit mot god publicistisk sed.

Kvinnan visades i bild i ett ofördelaktigt sammanhang, utan att hon visste om det. Hon gavs inte heller möjlighet att bemöta de uppgifter som framkom i publiceringen. Pressens Opinionsnämnd klandrar därför Aftonbladet för att ha brutit mot god publicistisk sed.

Den 25 november 2017 publicerade Aftonbladet.se en artikel med rubriken Här smörjer Viking Line fackledarna – med lyxmiddag och sprit. Av ingressen framgick att de fackliga ledarna bjöds på Ålandskryssning med löjrom, oxfilé, vin, sprit, drinkbiljetter och underhållning. Viking Line stod för kalaset och förhoppningen var att de förtroendevalda, som motprestation, skulle köpa konferenspaket för förbundens medlemspengar.

I anslutning till artikeln publicerades en film tagen med dold kamera. På filmen ses Peter Rangwe, värd för resan, tillsammans med resedeltagarna i konferensavdelningens bar. Från filmen framgår att Peter Rangwe bjuder på drinkar. Längre in i inslaget frågar en kvinna vid baren efter en ”Lonken” (long drink).

I ett inklippt uttalande i filmen, från en senare intervju, tillfrågas Peter Rangwe om deltagarna bjuds på sprit, och svarar då nekande. Uppgiften om att en kvinnlig förtroendevald frågade efter en ”Lonken” fanns även med i artikeltexten.

Natali Phalén, generalsekreterare på Institutet mot mutor (IMM), intervjuades. Hon ställde sig kritisk till nöjesbetonade resor som kunde vara beteendepåverkande. IMM hade tagit fram en näringslivskod, som ett komplement och förtydligande till lagen om mutbrott.

Vidare publicerades artikeln Här festar Polisförbundet på bjudresan. Polisförbundets förtroendevalda festade glatt på bjudkryssningen. Viking Line ville sälja in konferenspaket och i baren fick alla beställa drinkar utan att betala. Rederiet bjöd regelbundet in förbundets företrädare till kryssningar och hade också sålt flera konferenspaket till dem under åren.

När Aftonbladet sedan kontaktade poliserna nekade de till att ha blivit bjudna på starka alkoholdrycker – trots att de fått både drinkbiljetter, starkt till kaffet och fått välja fria drinkar vid konferensbaren.

En av poliserna sade att de ändå betalade en summa och att man hade bra avtal med Viking Line och bokade konferenser hos företaget. Det framfördes också att syftet med resan, från de fackliga representanternas sida, var att träffa företrädare för andra fackförbund. Reportern sade då att Viking Lines avsikt med resan ju var att sälja in konferenser, vilket den intervjuade i och för sig höll med om.

Publiceringen anmäldes

Anmälaren var rapportombud för ett fackförbund på ett företag och hade deltagit på resan för de fackligt förtroendevalda.

Kvinnan hade betalat sin resa själv och även tagit semester för att delta i resan.
När det gällde alkoholhaltiga drycker, ingick en drinkkupong samt vin till maten om man så önskade, ett glas per maträtt. Ytterligare dryck hade hon betalat med egna pengar.

Anmälaren vände sig mot att hon blivit filmad med dold kamera. Hon syntes tydligt i filmen, när hon stod i baren och skulle beställa en dryck. Hon kände sig oerhört kränkt och hade inte gett sitt samtycke till att bli filmad. Anmälaren ville att Aftonbladet skulle ta bort filmen från hemsidan.

Aftonbladets svar

Tidningen svarade, genom sin tf ansvariga utgivare, att anmälaren hade deltagit i visningsresan som Viking Line anordnade för fackliga organisationer. Hon var ombud för ett fackförbund.
Anmälaren kallades i texten bara för en kvinnlig förtroendevald och hon knöts inte till ett särskilt förbund. I tv-klippet angavs inte ens det.
Det framgick inte heller av tv-klippet vem som ville ha en ”Lonken”. Den som pratade i den delen var Viking Lines värd, som också var den person som syntes i bild nästan hela tiden.

Pressombudsmannens bedömning

PO har till uppgift att utreda anmälningar från enskilda, utpekade personer som anser sig illa behandlade av vad som publicerats i en tidning eller en tidskrift. Frågeställningen om dold kamera handlar om hur tidningens journalist agerat under arbetet med att samla in material till artikeln. Det är en fråga om yrkesetik och prövas inte av PO, utan av Journalistförbundets yrkesetiska nämnd, YEN.

Upplysningsvis finns det sedan år 2014 en särskild punkt i Journalistförbundets yrkesregler, som tar sikte på dold kamera och annan dold inspelning och som får anses vara en kodifiering av vad som länge ansetts gängse i journalistkretsar. Att sådan inspelning bara bör ske i undantagsfall, när en journalistisk bedömning gjorts att informationen inte går att få fram på annat sätt. Och att de berörda så långt det är möjligt, och före publiceringen, ska informeras om att den dolda inspelningen skett och varför den gjorts.

Den i publiceringen nämnda Näringslivskoden (Kod om gåvor, belöningar och andra förmåner i näringslivet) har tagits fram av Institutet mot mutor, som ett förtydligande och komplement till lagen om mutbrott, och som ett medel för självreglering. Koden är i princip strängare än brottsbalkens regler, varför den som följer koden ska kunna räkna med att förfarandet ligger inom ramen för det tillåtna.

Frågor som rör detta område, till exempel subventionerade resor med nöjesinslag och som kan vara beteendepåverkande för beslut i arbetslivet, har ett allmänintresse.

Visningsresan har betingat ett lågt pris, endast 250 kronor, i jämförelse med den kostnad som reguljära resenärer får bära, mellan 1 500 och 2 000 kronor. Även om differensen inte är en förmån av mycket högt värde.
Anmälaren sitter i ett fackförbunds fackklubb på sin arbetsplats. Hon är rapportombud (medlemsadministrativt ombud). Hon kan inte anses ha en hög facklig befattning.

Dock var det i egenskap av facklig förtroendevald som hon deltog på resan. Viking Lines syfte var att få deltagarna att boka konferenser hos rederiet och inbjudan riktade sig till personer med ansvar för konferensbokning. Det är inte avgörande att hon i och för sig tog ut semester för resan och betalade priset för den med egna pengar.

När det gäller frågan om det bjöds på sprit, kan jag av den film jag tagit del av, konstatera att det i varje fall bjöds på en drink i konferensbaren. Utöver det erbjöds, efter vad som framgått, tre glas vin till middagen. Vidare fanns mousserande vin att tillgå vid frukostbuffén och vin/öl till lunchen.

Från tidningens sida har avsikten uppenbarligen inte varit att särskilt apostrofera anmälaren. Publiceringen har i huvudsak inriktat sig på Polisförbundets representanter och Viking Lines värd för resan. De har också getts tillfälle att kommentera uppgifterna.
Anmälaren syns emellertid tydligt på filmen, när hon står i konferensbaren invid en av värdarna, och det framgår av sammanhanget att hon är med bland de resedeltagare som bjuds på drinkar i baren. Hon har inte beretts möjlighet att bemöta uppgifterna.

Reportaget var tillspetsat, redan genom rubrikerna Här smörjer Viking Line fackledarna – med lyxmiddag och sprit samt Här festar Polisförbundet på bjudresan. Publiceringens kritiska innehåll tillsammans med ordval som ”smörjer”, ”lyx” och ”festar”, har tillfogat anmälaren en publicitetsskada.

Sammanfattningsvis: Anmälaren har inte någon framskjuten facklig position. Hon har, utan att hon var medveten om det, speglats i ett sammanhang som framställer henne som oseriös i sin fackliga gärning. I ett sådant här fall är det ett pressetiskt krav att tidningen erbjuder tillfälle till samtidigt bemötande. Så har inte skett och Aftonbladet förtjänar därför pressetiskt klander.

Detta är en förkortad version av Pressens Opinionsnämnds beslut. Beslutet i sin helhet finns tillgängligt på PO:s/PON:s hemsida www.po.se.

ARTIKELN HANDLAR OM