Betalningsfri månad räddar barnens jul

Debattörerna: Så ska nära och kära skyddas med nya skuldsaneringslagen

Av: Aftonbladet

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

I dag träder en ny skuldsaneringslag i kraft som ska hjälpa fler att ta sig ur sin skuldfälla. Bland annat införs två betalningsfria månader. På så sätt får till exempel skuldsatta barnfamiljer bättre möjlighet att fira jul, skriver debattörerna.
I dag träder en ny skuldsaneringslag i kraft som ska hjälpa fler att ta sig ur sin skuldfälla. Bland annat införs två betalningsfria månader. På så sätt får till exempel skuldsatta barnfamiljer bättre möjlighet att fira jul, skriver debattörerna.

DEBATT. Att vara svårt skuldsatt är ett allvarligt problem. Det påverkar inte bara den skuldsatta utan även nära och kära, inte minst barn. Även kostnaderna för samhället är stora i form av ökad ohälsa bland de skuldsatta och frånvaro från arbetsmarknaden.

Tyvärr är överskuldsättning också ett problem som växer. Allt för många saknar en ekonomisk buffert om något oförutsett skulle hända och över 400 000 personer befinner sig i Kronofogdens register.

Sedan regeringen tillträdde har vi därför vidtagit ett antal åtgärder för att människor ska slippa hamna i överskuldsättning. I dag träder en ny skuldsaneringslag i kraft som ska hjälpa fler att ta sig ur skuldfällan.

En anledning till att människor blivit svårt skuldsatta är ofta att de drabbats av en personlig kris. Det kan handla om sjukdom, skilsmässa, arbetslöshet eller en konkurs. Betydligt fler skulle kunna få skuldsanering om de bara hade ansökt. Tyvärr är det många som inte ansöker om skuldsanering, trots att de skulle kunna få sina skulder avskrivna om de bara ansökte om det.

Den nya lagen ger därför Kronofogden ökade möjligheter att arbeta uppsökande för att få fler skuldsatta att ansöka om skuldsanering.

Den nya lagstiftningen gör också att det blir lättare att ansöka om skuldsanering och att själva skuldsaneringsprocessen kan gå snabbare än i dag.

Dessutom blir det möjligt med flexiblare betalningsplaner då större hänsyn tas till individens förutsättningar att betala sina skulder.

Två betalningsfria månader per år införs med de nya reglerna, i december och juni. På så sätt får till exempel skuldsatta barnfamiljer bättre möjlighet att fira jul och planera sommarlovsaktiviteter. Det blir också lättare för den skuldsatte att sköta sina betalningar via en betalningsförmedling.

Skuldsanering är ett viktigt verktyg för att komma ur en allvarlig skuldsättning. Dessutom krävs ett effektivt förebyggande arbete för att minska risken för att människor hamnar i en situation där de inte klarar av att betala sina skulder. Regeringens strategi för överskuldsättning innehåller därför förslag som förbättrar stödet till den enskilde.

Här spelar inte minst kommunernas budget- och skuldrådgivare en viktig roll. Regeringen har därför gett Konsumentverket i uppdrag att ta fram rekommendationer för budget- och skuldrådgivningen så att verksamheten ska fungera mer effektivt och kunna nå ut till fler. Konsumentverket har även i uppdrag att tillsammans med Kronofogden och Finansinspektionen verka för en fördjupad samverkan mot överskuldsättning så att fler personer ska nås av information om vilken hjälp som går att få.

För att minska risken för att människor tar lån som de inte klarar av att betala tillbaka behöver kreditmarknaden stramas upp.

Sedan den 1 oktober har Konsumentombudsmannen möjlighet att snabbare stoppa vilseledande reklamkampanjer, som exempelvis kan röra snabblån.

Nyligen tog regeringen emot en utredning med förslag på hur kreditmarknaden kan bli mer ansvarsfull. Bland utredningens förslag finns ränte- och kostnadstak för snabblån och andra högkostnadskrediter samt skärpta informationskrav. Förslagen är nu ute på remiss och regeringens ambition är att presentera ett lagförslag under mandatperioden.

Genom att minska riskerna för att fler människor hamnar i skuld och öka möjligheterna att ta sig ur sin skuldsituation minskar vi lidandet för enskilda personer samtidigt som vi förbättrar samhällsekonomin.

Per Bolund

Morgan Johansson

Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad: