Stigmatisera inte singelmammorna

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Debattörerna: Samma regler bör gälla för alla vid assisterad befruktning

Till sommaren ska regeringen lägga fram ett lagförslag som gör det möjligt för ensamstående kvinnor att bli föräldrar genom assisterad befruktning. Det är ett viktigt steg för att uppvärdera familjeformen för alla de barn som växer upp med ensamstående föräldrar, oavsett hur de kommit till. 

Vi ser dock med oro på att ett antal tunga remissinstanser, som SKL, Socialstyrelsen och flera landsting, går emot den utredning som ligger till grund för lagförslaget och menar att ensamstående kvinnor ska underkastas en mer långtgående prövning än par som behöver medicinsk hjälp att bli gravida.

Par som genomgår assisterad befruktning med hjälp av donerade könsceller prövas i dag av läkare, som bedömer om parets medicinska, sociala och psykologiska förhållanden är sådana att ett barn kan väntas växa upp under goda förhållanden. Vi menar att detta krav är lika giltigt oavsett om det finns en eller flera föräldrar. Samma krav bör ställas och prövningen bör göras av samma instans, oavsett förälderns civilstånd.

I Sverige bor drygt 350 000 barn tillsammans med en ensamstående förälder. De flesta har inte blivit till genom assisterad befruktning, men en hårdare föräldraskapsprövning bidrar till en stigmatisering som drabbar alla barn till ensamstående. Det sänder en kraftfull signal att samhället anser ett ensamt föräldraskap är mindre lämpligt.

Förslaget om hårdare prövning motiveras med att ett ensamt föräldraskap är mer sårbart än ett tvåsamt. Det är en synpunkt som ska tas på allvar, eftersom utgångspunkten alltid måste vara barnets bästa.

Att täta samhällets skyddsnät är dock en viktigare åtgärd för att säkra barnets väl. Inte ens den mest grundliga utredning kan garantera att en vårdnadshavare alltid kommer att kunna ta sitt fulla ansvar.

Här finns ett stort reformbehov. I dag har exempelvis ensamma vårdnadshavare begränsade möjligheter att påverka vem som ska ta hand om barnen vid ett eventuellt frånfälle, vilket försämrar möjligheten att involvera denna person i barnens liv. Lagstiftningen gör det också svårt för olika former av icke-traditionella medföräldraskap. Till exempel kan ingen annan än vårdnadshavaren ta ut föräldraledighet, trots att det skulle stärka anknytningen mellan ett barn och en vuxen som inte är dess förälder.

I dag är det inte lagligt i Sverige att som ensamstående få assisterad befruktning. Trots det finns det uppskattningsvis flera tusen barn som kommit till så, genom behandling i andra länder. Det finns inget som säger att färre kommer att söka sig utomlands om möjligheten att få behandling som ensamstående i Sverige villkoras med en hårdare prövning än i grannländerna.

De flesta människors lämplighet som föräldrar prövas aldrig. Någon form av prövning är dock motiverad när samhället, som i fallet med assisterad befruktning, medverkar till att ett barn kommer till världen. Samtidigt måste det finnas mycket starka skäl för att staten ska särskilja vissa grupper och genomföra en hårdare prövning av deras lämplighet som föräldrar än andra i samma situation. Vi menar att civilstånd inte är ett sådant skäl. 

Det finns i vårt samhälle en lång historisk tradition av ifrågasättande av det ensamstående föräldraskapet, inte minst den ensamma modern. En hårdare lämplighetsprövning av barnlängtande enbart baserat på civilstånd knyter an till denna olyckliga tradition. De som i slutändan drabbas hårdast är barnen.

Vi förväntar oss att det lagförslag som justitieminister Morgan Johansson kommer att lägga fram senare i år inte kommer att ställa högre krav på lämplighet beroende på förälderns civilstånd. Den prövning som görs av en blivande förälder vid assisterad befruktning ska utgå från barnets bästa, och därmed inte skilja ut det ensamstående föräldraskapet som mer problematiskt än det tvåsamma.

Bodil Lindholm,

ordförande Femmis (Frivilligt ensamstående mammor med insemination/IVF)

Karin Nyberg,

vice ordförande Femmis

Catarina Danso,

ordförande Sveriges Makalösa Föräldrar

Publicerad: