Släpp ratten gubbar – tjejerna kör bättre

Debattörerna: Om kvinnor oftare sitter bakom ratten blir det färre trafikolyckor

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Kvinnor kör säkrare, låt dem sitta bakom ratten, skriver Marie Nordén, och Erik Lindham. Män löper högre risk för att vara inblandade i olyckor än kvinnor, även när hänsyn tas till att män i genomsnitt kör mer.
Kvinnor kör säkrare, låt dem sitta bakom ratten, skriver Marie Nordén, och Erik Lindham. Män löper högre risk för att vara inblandade i olyckor än kvinnor, även när hänsyn tas till att män i genomsnitt kör mer.

DEBATT. Jämställdhet ses i dag av många som en självklar del av ett modernt samhälle. Förutom direkta fördelar har en ökad jämställdhet ofta andra positiva effekter. Ett exempel är trafiksäkerheten. Mycket tyder på att jämställd körning kan vara en nyckel till att Sveriges nationella trafiksäkerhetsmål, Nollvisionen, ska kunna nås.

I dag löper män högre risk för att vara inblandade i olyckor än kvinnor, även när hänsyn tas till att män i genomsnitt kör mer.

Under 2015 omkom 259 personer i vägtrafikolyckor, varav omkring 75 procent var män. Män är överrepresenterade bland de trafikdödade och löper dubbelt så hög risk att bli inblandade i en olycka med dödlig utgång sett till antalet omkomna per kilometer i vägtrafikmiljö.

Kvinnors lägre olycksrisk kan förklaras både av inställningen till trafiksäkerhet och av körvanor. Undersökningar från Trafikverket har visat att kvinnor värderar trafiksäkerhet högre än män.

Trots att det finns ett omfattande underlag som stödjer att kvinnor kör säkrare än män är det oftast männen som sätter sig bakom ratten när man ska åka någonstans tillsammans. Därför har trafiksäkerhetsinitiativet Dela Ratten startats.

Genom att uppmuntra fler att dela ratten kan både jämställdhet och trafiksäkerhet förbättras. Fördelarna är tydliga:

Ett mer jämställt körande ökar trafiksäkerheten

Om kvinnor oftare sitter bakom ratten bidrar det statistiskt till färre olyckor

Ett jämställt körande innebär mer trafiksäkra förhållanden vid långa körningar

Ett mer jämställt körande bidrar till fler förebilder för barn och unga

Ett mer jämställt körande kan bidra till ett mer jämställt samhälle

Statistiken talar sitt tydliga språk – trafiksäkerheten skulle öka om fler delade ratten. Men det kräver att gamla traditioner bryts. I samband med lanseringen av Dela Ratten gjordes en Sifo-undersökning där hela 72 procent av svenskarna uppgav att deras pappa oftast körde när de växte upp. Beteenden går som bekant ofta i arv och blir vanor. Här behöver politiken göra mer.

För att erkänna jämställdhetens betydelse för en säker trafikmiljö föreslår vi att regeringen prioriterar jämställd körning i det fortsatta arbetet för att nå Nollvisionen.

Målsättningen för Nollvisionen är att antalet människor som dör i trafiken ska halveras och att antalet allvarligt skadade ska minska med en fjärdedel mellan 2007 och 2020. Målen är högt satta, men genom att inkludera jämställd körning i det fortsatta arbetet kan möjligheten att nå dem förbättras.

För att uppmuntra till mer jämställd körning bör även civilsamhället och trafiksäkerhetsorganisationer engageras i större utsträckning. Ett sätt kan vara att med deras hjälp lansera en bred nationell trafiksäkerhetskampanj med syfte att uppmuntra fler svenskar att dela på ratten.

Flera studier har också pekat på kvinnors större förståelse för trafiksäkerhetsaspekter.

Individens roll som aktiv part i trafiksäkerhetsarbetet måste åter lyftas fram. Under de senaste mandatperioderna har Nollvisionens påverkansarbete nedprioriterats, trots att vi nu vet att en stor del av vägolyckorna beror på individuella trafikanters medvetna beslut att bete sig farligt.

Hur vi kör, och vem som kör, skapar förebilder och påverkar trafiksäkerheten. År 2016 är det hög tid att vi på alla nivåer i samhället överger föreställningar om bilen som mannens domän.

Det är dags att dela ratten - för säkrare körning.


Marie Nordén
Erik Lindham


Vill du hänga med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad: