Använd försvaret mer i kampen mot corona

Moderaterna: Fem åtgärder som kan dra igång här och nu

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Nu föreslår Moderaterna fem åtgärder för att Sverige bättre ska kunna använda det militära och civila försvaret under coronakrisen, skriver Ulf Kristersson och Pål Jonson.
Foto: TT, FREDRIK WENNERLUND (MONTAGE)
Nu föreslår Moderaterna fem åtgärder för att Sverige bättre ska kunna använda det militära och civila försvaret under coronakrisen, skriver Ulf Kristersson och Pål Jonson.

DEBATT. De senaste veckorna har tydligt visat Sveriges behov av en mer robust beredskap. Vi har inte varit tillräckligt väl förbereda – men fortfarande kan mer göras.

Nu föreslår Moderaterna fem åtgärder för att Sverige bättre ska kunna använda det militära och civila försvaret under coronakrisen.

Sverige står inför extrema utmaningar, från en allt mer belastad sjukvård till stora ansträngningar på den svenska ekonomin. Hela det svenska samhället har också kraftsamlat för att hjälpa till: företag och privatpersoner, kommuner och ideella föreningar.

Samtidigt har det blivit tydligt att den svenska beredskapen inte är tillräckligt god.

Kapacitet som Sverige tidigare besatt när det gäller tillgång till fältsjukhus, sjukvårdsutbildad personal och sjukvårdsmateriel hade varit en stor tillgång under den kris vi befinner oss mitt uppe i.

Det var ett misstag att avveckla stora delar av totalförsvaret efter försvarsbesluten på 90-talet.

Sveriges samlade politiska ledarskap måste nu ta till sig av tidigare misstag. Det försvarsbeslut som ska tas i höst måste på allvar bli ett totalförsvarsbeslut där både det militära och det civila försvaret tillförs stora resursförstärkningar.

Båda delarna behövs för att totalförsvaret ska kunna lösa sina uppgifter i händelse av krig och ju starkare civilt försvar som Sverige har desto bättre blir också den civila beredskapen i fredstid.

Trots situationen har Försvarsmakten gjort mycket viktiga insatser under de senaste veckorna. Det mest uppenbara exemplet är de två fältsjukhus med vård- och intensivvårdsplatser som myndigheten upprättat i Stockholm och Göteborg.

Försvarsmakten har också bidragit med bland annat sjukvårdsmateriel, laboratoriemateriel och tält. Försvarets materielverk har understött Socialstyrelsen med upphandling av sjukvårdsmateriel, bland annat ventilatorer.

Moderaterna har efter bland annat flera initierade samtal inom Försvarsmakten och näringslivet identifierat fem ytterligare åtgärder som kan genomföras för att bättre ta tillvara på Försvarsmaktens resurser under den pågående coronakrisen.

Fler intensivvårdsplatser. Försvarsmakten har idag kapacitet att bistå med ännu fler intensivvårdsplatser. Ett uppdrag bör omgående ges att förbereda dessa.

I uppdraget till Försvarsmakten bör det även ingå att myndigheten ska inventera sin tillgång till sjukvårdsmateriel för att kunna bistå den civila sjukvården med materiel.

Transport och logistik. Det är bra att Försvarsmakten ska få i uppdrag att bistå vid vissa inrikestransporter, samtidigt finns det tyngre transportkapacitet som inte utnyttjas. Möjligheten att använda Försvarsmakten vid transport av exempelvis sjukvårdsmateriel från utlandet bör snabbt ses över.

Likaså Hemvärnets kapacitet att bidra till fler transporter, inte minst givet deras förmåga att koordinera med de frivilliga resursgrupperna ute i kommunerna och deras viktiga bidrag vid transporten av fältsjukhus i Stockholm.

Stärk samordning och ledning. Effektiv samordning och ledning är centralt för att kunna hantera en kris. Samordning och ledning bör stärkas omgående genom att också Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Folkhälsomyndigheten tillförs sambandsofficerare från Försvarsmakten.

På sikt måste Moderaternas förslag om att inrätta ett nationellt säkerhetsråd hos statsministern genomföras för att stärka den centrala krisledningen.

Ett bättre samarbete med näringslivet. Samordningen mellan myndigheter och företag som velat bistå med hjälp har inte fungerat tillräckligt bra då det inte funnits någon systematik hos myndigheterna att göra detta.

Försvarsberedningen föreslog redan 2017 att det skulle införas sektorsansvariga myndigheter och ett starkare samarbete mellan staten och näringslivet i kris- och konfliktsituationer. Men förslagen har fastnat i regeringens utredningsväsende.

Det har gjort oss sämre rustade att hantera den kris som vi nu går igenom. Dessa frågor måste skyndsamt lösas ut för att Moderaterna ska kunna ställa sig bakom ett totalförsvarsbeslut till hösten.

Särskild lagstiftning om civila kriser. Sverige har regler som ökar handlingsutrymmet för de höga statsorganen i händelse av krig och krigsfara men för civila kriser saknas sådan lagstiftning. Rätt avvägd kan ett sådant regelverk göra oss mer motståndskraftigt inför de komplexa hot och risker som vi står inför idag.  Med en genomtänkt lagstiftning på plats slipper vi dessutom att mitt under brinnande kriser besluta om tillfälliga och hastigt framtagna regler.

En sådan lagstiftning måste utarbetas efter en bred och samlad översyn. Grundlagsutredningen lade i sitt betänkande från 2008 fram förslag om att i regeringsformen föra in särskilda regler om hur civila kriser ska kunna hanteras, men dessa förslag genomfördes aldrig. Vi vill nu på nytt ta upp frågan till prövning.

Moderaterna kommer att ta upp dessa förslag med statsministern och försvarsministern.

Försvaret och krisberedskapen måste stärkas här och nu för att klara den akuta krisen, och på sikt för att bygga Sverige starkt inför framtiden.


Ulf Kristersson, partiledare (M)
Pål Jonson, försvarspolitisk talesperson (M)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Läs hela debatten här

Publicerad:

LÄS VIDARE